Ułatwienia dostępu

e-mail: biuro@fundacjaprometeo.pl    |    tel. (+48) 698 802 481    |   

Pomysł powołania fundacji Prometeo przez Spółki Euro-Eko i Spółka Energia Euro-Park narodził się w odpowiedzi na aktualne potrzeby otoczenia bliższego w jakim funkcjonowały i funkcjonują obie Spółki. Oba przedsiębiorstwa mocno angażują się w sprawy lokalnej społeczności – wspierają wydarzenia i kluby sportowe, włączają się w akcje charytatywne, wspierają wydarzenia kulturalne i wiele innych łącznie z ich samodzielną organizacją i prowadzeniem jak np. Mielecka Liga Piłkarska. Pomimo silnego zaangażowania i asygnowania corocznie dużych środków na działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (ang. CSR) potrzeby w Mielcu i powiecie mieleckim pozostawały bardzo duże.

Chcąc nie tylko kontynuować tę działalność ale jeszcze ją rozszerzyć odpowiadając na potrzeby lokalnej społeczności zaczęto szukać rozwiązania. Istotne było również stworzenie warunków pozwalających na zaangażowanie nie tylko innych podmiotów gospodarczych ale również organizacji czy instytucji szczebla lokalnego, regionalnego i krajowego.

W rezultacie powstał pomysł powołania fundacji, która prowadziłaby w imieniu fundatorów (Euro-Eko i Energii Euro-Park) wspomnianą aktywność.

W grudniu 2022 roku złożone zostały wszystkie dokumenty niezbędne do powołania fundacji. Spółka Energia Euro Park i Spółka Euro-Eko jako fundatorzy powołały do życia fundację Prometeo, której nazwa nawiązuje wprost do postaci mitycznego Prometeusza. Jednocześnie obie Spółki zobowiązały się do przekazania łącznie miliona złotych na rzecz fundacji, a ze jej pośrednictwem na rzecz lokalnej społeczności.

Nauka, Edukacja i Sport

Wspieramy rozwój talentów z różnych dziedzin

Jest to jeden z kluczowych obszarów działania Fundacji Prometeo. Inwestowanie w rozwój talentów, zdolności i umiejętności mieszkańców naszego regionu jest kluczowe dla jego przyszłego rozwoju. Jest to element wyrównywania szans pomiędzy uzdolnioną młodzieżą z Podkarpacia, a mieszkańcami regionów zamożniejszych – zarówno w Polsce jak i Europie. Włączamy się i podejmujemy inicjatywy na rzecz rozwoju nauki i edukacji, w tym inicjatywy wyrównujące szanse oraz wspierające talenty, inicjatywy mające na celu szerzenie wiedzy o przemyśle i nowych technologiach wraz z inicjatywami mającymi na celu krzewienie rozwoju zawodowego w tych dziedzinach.

Zdrowie stanowi podstawę do osiągania celów życiowych

Odpowiadanie na obecne wyzwania w zakresie ochrony zdrowia, dostępu do niej i utrzymywania jej wysokiej jakości, a także wsparcie osób chorych i poszkodowanych to jeden z filarów funkcjonowania Fundacji Prometeo. W każdym z tych aspektów staramy się być aktywni w trosce o ludzkie zdrowie i życie.

Ochrona i promocja zdrowia
Kultura i sztuka

Działania integrujące społeczeństwo kulturowo

Kultura i sztuka są niezwykle ważnymi elementami naszej społecznej i narodowej tożsamości. Włączając się w działania wspierające te elementy wzmacniamy naszą tożsamość stanowiącą o tym kim jesteśmy. Wspieramy nie tylko poszczególne wydarzenia, akcje i organizacje ale również młodych artystów umożliwiając im zafunkcjonowanie w poszczególnych dziedzinach szeroko rozumianej kultury i sztuki. Działamy również na rzecz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Szeroko rozumiana pomoc społeczna dla osób potrzebujących

Na ten filar działalności Fundacji Prometeo składa się nie tylko bezpośrednie i pośrednie wsparcie rzeczowe i finansowe ale wszelkiego rodzaju działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy. To też inicjowanie, prowadzenie i wspieranie działań w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu, wspieranie rozwoju infrastrukturalnego, w szczególności inicjatyw mających na celu rozwój sieci komunikacyjnej na terenie województwa podkarpackiego, w szczególności miasta Mielec i powiatu mieleckiego. To również wspieranie i inicjowanie lokalnych inicjatyw społecznych w każdym aspekcie i w każdej formie.

Aktywizacja i pomoc społeczna
Ochrona środowiska

Zapobieganie i przeciwdziałanie szkodliwym wpływom działalności człowieka na środowisko

W zakresie tego filaru działalności Fundacji realizowane są działania których celem jest podnoszenie świadomości w zakresie naszej (człowieka) odpowiedzialności za środowisko naturalne, dbanie o przyrodę, w tym zachowanie gatunków, ochrona przed zanieczyszczeniem powietrza, ziemi i wody. Odbywa się to m.in. poprzez organizację, wspieranie i finansowanie lub współfinansowanie spotkań, imprez i innych wydarzeń ekologicznych, a także społecznych i naukowych związanych z ochroną środowiska.

Zarząd

Prezes zarządu

Katarzyna Cygan

Przewodniczący Rady

Jarosław Mikrut

Członek Rady

Dariusz Stefanowicz

Członek Rady

Piotr Bugaj

Fundatorzy

Energia Euro Park Sp. z o.o.

Energia Euro Park

Jest Spółką obrotu i dystrybucji energii elektrycznej. Prowadzi działalność zapewniającą dostawy energii elektrycznej dla wszystkich odbiorców zlokalizowanych w obrębie SSE Euro–Park Mielec oraz sprzedaży energii elektrycznej, zarówno na terenie strefy, jak i na obszarze całej kraju.

Euro-Eko Sp. z o.o.

Euro-Eko Spółka z o.o.

Podstawową działalnością firmy jest świadczenie usług związanych z zagospodarowaniem odpadów i ochroną środowiska. Spółka Euro-Eko pomaga proekologicznie zagospodarowywać odpady w Polsce przyczyniając się do poprawy jakości środowiska.

Misja: Wspieranie społecznych inicjatyw w szczególności lokalnych, regionalnych. Wzmacnianie regionu i społeczności poprzez pomoc osobom potrzebującym, rozwój talentów, budowanie wspólnoty, promocję kultury i tradycji.

Wizja: Nasza wizja to świat, w którym każdy człowiek żyje w otoczeniu przyjaznym, bezpiecznym i sprawiedliwym. Świat, w którym wszyscy mają równe szanse, mogą się rozwijać i wykorzystać swój potencjał.

Cele i zakres działania

1.1.        społecznej odpowiedzialności biznesu,

1.2.        pomocy społecznej,

1.3.        pomocy ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych oraz osobom poszkodowanym podczas pracy w przemyśle,

1.4.        wsparcia placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz innych podmiotów prowadzących bądź wpierających działalność w zakresie opieki, edukacji, rodzinnej pieczy zastępczej,

1.5.        wyrównywania szans,

1.6.        ochrony i promocji zdrowia, w tym ratownictwa i ochrony ludności,

1.7.        wsparcia kultury fizycznej i osób z niepełnosprawnością,

1.8.        ochrony środowiska, szczególnie w obszarach przemysłowych i poprzemysłowych,

1.9.        rozwoju wspólnot społecznych,

1.10.      wsparcia rozwoju gospodarczego, w tym wspieranie innowacyjności i analiz w zakresie rozwoju społeczno-gospodarczego,

1.11.      wolontariatu,

1.12.      działalności charytatywnej,

1.13.      nauki i edukacji, w tym w zakresie przemysłu, technologii i innowacji,

1.14.      edukacji obywatelskiej, w tym nieodpłatnej edukacji prawnej,

1.15.      podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej oraz rozwoju świadomości narodowej i kulturowej,

1.16.      aktywizacji lokalnej społeczności,

1.17.      wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i wykluczonych społecznie,

1.18.      działań na rzecz dzieci i młodzieży, w tym szczególnie uzdolnionej bądź pochodzącej z niezamożnych rodzin,

1.19.      wsparcia szpitali i innych placówek medycznych, 

1.20.      działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,

1.21.      wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,

1.22.      turystyki i krajoznawstwa,

1.23.      rozwoju organizacji pozarządowych,

1.24.      inspirowanie do rozwoju lokalnej społeczności poprzez odkrywanie ukrytego potencjału,

1.25.      wspieranie kultury i sztuki.

2.1.        udzielanie bezpośredniego i pośredniego wsparcia rzeczowego i finansowego na cele Fundacji,

2.2.        inicjowanie, prowadzenie i wspieranie działań w zakresie celów Fundacji lub społecznej odpowiedzialności biznesu,

2.3.        wspieranie rozwoju infrastrukturalnego, w szczególności inicjatyw mających na celu rozwój sieci drogowej,

2.4.        udzielanie pomocy oraz działanie na rzecz ochrony i promocji zdrowia oraz ochrony środowiska, w szczególności poprzez zakupy rzeczowe w postaci sprzętu medycznego,

2.5.        wspieranie projektów badawczych w zakresie ochrony zdrowia oraz działań uwzględniających pierwszą pomoc medyczną, choroby onkologiczne i kardiologiczne oraz choroby niemowląt i dzieci, a także dofinansowanie rehabilitacji i procesu leczenia osób poszkodowanych,

2.6.        inicjatywy na rzecz rozwoju nauki i edukacji, w tym inicjatywy wyrównujące szanse oraz wspierające talenty, inicjatywy mające na celu szerzenie wiedzy o przemyśle i nowych technologiach wraz z inicjatywami mającymi na celu krzewienie rozwoju zawodowego w tych dziedzinach,

2.7.        wydawanie publikacji, ustanawianie i przyznawanie nagród za działanie podejmowane w zakresie mieszczącym się w celach Fundacji,

2.8.        współpracę z organami władzy państwowej, samorządowej oraz innymi organizacjami ukierunkowaną na realizację celów Fundacji,

2.9.        wspieranie podmiotów lub wydarzeń o charakterze kulturalnym i artystycznym,

2.10.      wspieranie lub inicjowanie lokalnych inicjatyw społecznych,

2.11.      wspieranie lub prowadzenie kampanii promocyjnych i społecznych związanych z podejmowanymi przez Fundację działaniami,

2.12.      pozyskiwanie środków na działalność Fundacji i realizację celów,

2.13.      działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

2.14.      podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

2.15.      promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,

2.16.      organizację, wspieranie lub finansowanie imprez i innych wydarzeń naukowych, kulturalnych, ekologicznych, sportowych, artystycznych, edukacyjnych,

2.17.      organizowanie spotkań, sympozjów, wystaw, festiwali, akcji, wydarzeń sportowych, kongresów, konferencji, sesji, seminariów, zlotów, konkursów, kursów, szkoleń, koncertów, projekcji filmowych i imprez o charakterze publicznym,

2.18.      organizowanie wyjazdów o charakterze wypoczynkowym, edukacyjnym i sportowym,

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z niej, zgadzasz się na ich wykorzystanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz też zmienić zasady korzystania z plików cookies w ustawieniach przeglądarki. Dowiedz się więcej.